Het voormalige kantoor van Rijkswaterstaat naast de vuurtoren van Scheveningen wordt gesloopt en vervangen door een appartementencomplex waartegen al jaren wordt geprotesteerd door buurtbewoners. De gang van zaken leidde al eerder tot veel commotie op Scheveningen en in de raad. Een tussen de bewoners en de projectontwikkelaar Kondor Wessels bereikt compromis om minder hoog te bouwen werd vorig jaar getorpedeerd door het college, waarbij de gemeenteraad werd gepasseerd. De bewoners zijn inmiddels in beroep gegaan.

Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij, legt zich niet neer bij de gang van zaken en heeft maar liefst 59 schriftelijke vragen ingediend. Peter Bos: “Uit het dossier blijkt dat de lachende derde buiten schot blijft en dat is het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wil weten wat de rol van deze overheidsinstelling is geweest bij de dubieuze gang van zaken. Het lijkt er op dat de hoogte van de verkoopopbrengst voor het Rijk leidend is geweest, waardoor het compromis geen schijn van kans maakte.”

Verder stelt Bos vragen over tal van andere zaken zoals:

-Het ontbreken van een collegebesluit over het afwijzen van het compromis
-Het doelbewust passeren van de raad ondanks dat hier afspraken over waren gemaakt
-Het ontbreken van talloze financiële zaken en risico’s in de nota van uitgangspunten
-De financiële consequenties van het bouwplan en het compromis
-Het misleiden van de raad door onterecht te schermen met claims door het college
-De bevoegdheid van de raad bij bestemmingsplanwijzigingen

Peter Bos: “Het is schandelijk hoe het college en het Rijk in deze kwestie hebben gehandeld. Maar ook de gemeenteraad moet hier van leren. De meerderheid van de raad heeft zich in de luren laten leggen door een valse voorstelling van zaken m.b.t. eventuele claims en kosten. De raad is het hoogste orgaan en heeft een eigen bevoegdheid als het gaat om het beoordelen van dit soort plannen. En dan zijn schadeclaims niet aan de orde.”