Scheveningen – Afgelopen donderdag werd door de gemeenteraad de ‘Verkeersvisie Scheveningen 2025’ aangenomen. Eén van de eerste maatregelen die merkbaar wordt naar aanleiding van deze aangenomen Verkeersvisie zal de invoering van betaald parkeren in de gehele kuststrook worden. Ook het nu nog ‘vrije’ Haven- en Geuzenkwartier zal betaald parkeren worden.

Na drie korte debatten en wederom een bespreking van het Onderwijs- en Cultuurcomplex (OCC) waarbij wethouder Joris Wijsmuller een motie van wantrouwen overleefde, was het kort voor 23.00 uur dan eindelijk tijd voor de Verkeersvisie Scheveningen 2025.
Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP moest het kort houden omdat hij bij de eerdere debatten al een groot deel van zijn spreektijd had verbruikt. Maar in de korte tijd die hij had diende hij een drietal moties in. Twee moties in over een draagvlakpeiling voor betaald parkeren in het Havenkwartier en de Geuzenwijk en over het stoppen met de brug over de Pijp. Deze moties werden verworpen. Een motie waarin de fractie vroeg om het realiseren van de benodigde parkeercapaciteit in de Geuzenwijk werd wel aangenomen.
Groep de Mos diende zes moties over een plan van aanpak om jaarlijks acht miljoen meer toeristen op te vangen, over een onderzoek naar een garage onder de boulevard, over een midden- en lange-termijnvisie aangaande verkeersafwikkeling, over de effecten van de terugkeer van tweerichtingsverkeer op de boulevard en over nader onderzoek naar de invoer van betaald parkeren. Deze moties werden verworpen. Een motie van deze fractie over het beter betrekken van het Havenkwartier bij het draaiboek verkeersregelaars werd aangenomen.
De VVD diende een amendement in om zwaar verkeer te weren uit de Stadhouderslaan en de Statenlaan, dit amendement werd aangenomen. Een tweede amendement van de partij waarmee korte termijn maatregelen niet leidend zijn voor de toekomst werd ook aangenomen. Het laatste amendement van de VVD wilde de naam van dit raadsvoorstel wijzigen van Verkeersvisie in Verkeersmaatregelen, dit werd verworpen. In een motie vroeg de VVD om particuliere aanbieders te betrekken bij de parkeerroute, deze motie werd ook aangenomen.
D66 verzocht het college per motie om in de hele kuststrook van Scheveningen, inclusief het havengebied betaald parkeren in te voeren met een zodanig hoog tarief dat het niet langer financieel loont de auto op straat te zetten en de extra parkeerinkomsten beschikbaar te stellen voor investeringen die de bereikbaarheid van Scheveningen verbeteren, deze motie werd aangenomen.
De SP vroeg in een reactie hierop per motie om een verhoging van het aantal uren op de bezoekerparkeervergunning. “Bewoners van Scheveningen en hun bezoek mogen niet de dupe worden van een verhoging van parkeertarieven met als oogmerk bezoekers van Scheveningen te prikkelen hun auto in garages te parkeren”, aldus de motie van Bart van Kent. Hij verzocht de raad daarom om het aantal uren op de bezoekerspas met 10% te verhogen, van 277 naar 305 uur per jaar. Ook deze motie werd aangenomen.

Voorafgaande aan de stemming op de Verkeersvisie en het initiatiefvoorstel ‘Bereikbaarheid Scheveningen’ ingediend door Groep de Mos liet wethouder De Bruijn weten dat de twee voorstellen elkaar dusdanig bijten en niet beide aangenomen konden worden. Uiteindelijk werd het initiatiefvoorstel van Groep de Mos met 25 stemmen tegen verworpen. De Verkeersvisie werd met 31 stemmen voor aangenomen. Alleen de PVV, Groep de Mos, Islam Democraten, Partij voor de Dieren en Groep Okcuoglu stemden tegen de Verkeersvisie.