Hanne Drost (SP) en Robert Barker (Partij voor de Dieren) stellen schriftelijke vragen omtrent de omgevingsvergunning van een tijdelijke hal op het terrein van Madurodam.

Eerder werd in De Scheveningsche Courant melding gemaakt dat de omgevingsvergunning niet ter inzage heeft gelegen en bewoners daardoor niet in bezwaar konden gaan. De beheersverordening Van Stolkpark/Scheveningse Bosjes komt ook in het geding. Dit naar aanleiding van een ingezonden brief door de heer Jack Verduyn Lunel.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Hanne Drost en Robert Barker de volgende vragen:

  1. Kan het college bevestigen dat de omgevingsvergunning niet gepubliceerd is en niet ter inzage heeft gelegen voor eventuele bezwaren? Zo ja, is het college het met de SP en PvdD eens dat de procedure niet juist is gevolgd?
  2. Hebben belanghebbenden nog enige mogelijkheid om bezwaar tegen de tijdelijke hal te maken? Zo nee, waarom niet?
  3. Sinds wanneer staat de tijdelijke hal er al en tot wanneer zal het op het achterterrein van Madurodam staan?
  4. Wat zijn de afmetingen van de tijdelijke hal en is dit volgens de wethouder binnen de afspraken van de vergunning?
  5. Waar is de omgevingsvergunning momenteel in te zien?
  6. Wat was er voorheen op de plek waar de tijdelijke hal is? Wat is het gevolg van de plaatsing op het omliggende groen?
  7. Is het college van mening dat de aanwezigheid van de tijdelijke hal, gelegen achter de noordelijke duinrug, het Rijksbeschermd Stadsgezicht enigszins aantast? Zo nee, waarom niet?