De vele belangstellenden maakten het volgens sommigen die de zitting bijwoonden eens te meer duidelijk dat de kwestie leeft. De Vrienden en het WOS hopen dat de Raad van State door de grote belangstelling de zaak een extra zorgvuldige afweging maakt waardoor de uitspraak die over zes weken wordt verwacht in hun voordeel uitvalt.

Hun inzet: het behoud van de monumentale vuurtoren die het beeld bepaalt van wat ze ‘een karakteristiek deel’ van Scheveningen noemen. Dit historische stadsbeeld wordt wat hen betreft ‘ernstig aangetast’ wanneer daar een appartementencomplex met zes bouwlagen wordt gebouwd.

Dat zou zomaar kunnen, want de gemeente publiceerde daarvoor op 4 december 2018 een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan bij het project Vuurtorenweg 35-37. De reden dat de Vrienden en het WOS graag zien dat deze vergunning wordt vernietigd.

Beiden willen aan de Vuurtorenweg een bescheidener gebouw zien dan wat projectontwikkelaar Kondor Wessels Vastgoed met het plan Light Living voor ogen staat. Overleg met de ontwikkelaar leverde een compromis op in de vorm van een complex met vijf bouwlagen. Een meerderheid in de Haagse gemeenteraad wil dat ook, betoogde Jacob Bijl van de Vrienden.

Desondanks dreigt er naast de vuurtoren een hoog gebouw te komen. Het stadsbestuur heeft met de suggestie van een financiële claim de meerderheid van de gemeenteraad ervan weerhouden om haar mening over het geplande project in een raadsbesluit tot uiting te brengen, stelde Bijl.

Het gevolg: naast de vuurtoren kan nu een gebouw komen van 19,5 in plaats van 10,5 meter. Bijl: “Als naast de vuurtoren en gebouw komt dat meer dan half zo hoog is, valt de vuurtoren weg als beeldbepalend element.” De gemeente gaat ervan uit dat de voorgenomen nieuwbouw meer recht doet aan het monumentale karakter van de vuurtoren en de bijbehorende dienstgebouwen dan kantoor dat nu aan de Vuurtorenweg staat, want dat staat er wat het stadsbestuur betreft heel dicht op.

De plannen voorzien in een pleintje dat ruimte schept tussen de bestaande monumentale bebouwing en de nieuw te bouwen appartementen. De veronderstelde massaliteit van de nieuwbouw wordt verminderd door de bovenste twee etages wat terug te laten wijken. De bovenste twee etages wijken wat terug en scheppen daardoor ruimte.

De reden dat de vuurtoren de status van Rijksmonument heeft komt vooral door de gietijzeren elementen waaruit die is samengebouwd. “Het vrije zicht hierop is een cultuurhistorische waarde die gerespecteerd zou moeten worden,” lazen de tegenstanders van het bouwplan in de nota van uitgangspunten.

De tegenstanders hadden verwacht dat Welstand een oordeel zou hebben gegeven. Proceduretechnisch is dat ook in orde, hoorden ze. En het is ook niet Welstand die bepaalt of een gebouw te hoog wordt, vulde een afgevaardigde van de gemeente aan. Daar gaat de afdeling Stedenbouw over die ook bepaalt of een bouwplan afbreuk doet aan de monumentale waarden. “Welstand beoordeelt uitsluitend de architectonische waarde.”

“Alles overziende is onze conclusie dat deze hele gang van zaken het rechtsgevoel ernstig heeft aangetast,” zei Bijl. “Daarmee is ons vertrouwen in de lokale politiek geschonden.” Burgers mogen naar zijn mening van de gemeente verwachten dat de raad zich kan uitspreken over bouwplannen die aanmerkelijk afwijken van wat het bestemmingsplan toestaat. En in voorkomende gevallen moet de raad het college tot de orde kunnen roepen wanneer een wethouder zich niet aan een gedane toezegging houdt.