Dit standpunt en besluit van Karsten Klein sloeg werkelijk in als een bom. “Vanaf 2016 proberen wij open en constructief mee te denken over de nieuwbouwplannen. Wij zijn niet tegen nieuwbouw, maar deze dient dan wel recht te doen aan het historische karakter van de vuurtoren en lokale bebouwing. We wilden hoe dan ook voorkomen dat dezelfde fout wordt gemaakt als in de jaren ‘80 rondom het Kurhaus, waarbij financiele belangen belangrijker waren dan die van Scheveningen en haar bewoners. We weten allemaal wat het resultaat is en iedereen zou de tijd terug willen draaien om deze historisch misser te herstellen en zodoende het karakter van het Kurhausplein en omgeving te kunnen behouden” aldus Martin Pronk van de bewonerscommissie.

Door de bewonerscommissie is ook veel energie gestoken in gesprekken met de gemeente Den Haag en Kondor Wessels, met als resultaat dat Kondor Wessels in februari een voorstel heeft gedaan voor nieuwbouw met vijf woonlagen. Vanzelfsprekend heeft Kondor Wessels dit voorstel eerst afgestemd met de wethouder, die zijn goedkeuring heeft gegeven dit voorstel met bewoners te bespreken.  In combinatie met aanpassing van de kleurstelling, alsmede maatregelen ter verbetering van lokale verkeersveiligheid en beperking parkeeroverlast, was dit voor de bewonerscommissie aanleiding om hier postief op te reageren. Dit is toen ook direct gecommuniceerd met de gemeente Den Haag en op verzoek van de gemeente zelfs ook schriftelijk kenbaar gemaakt. Dit was een win-win situatie voor betrokken partijen. Niemand begrijpt dan ook waarom de wethouder terugkomt op zijn eerdere toezegging en het akkoord tussen Kondor Wessels en de bewonerscommissie nu volledig terzijde schuift.

Er is ook weinig begrip voor de wijze van communicatie: “Karsten Klein wist hoe gevoelig dit onderwerp ligt bij de bevolking en we zijn hierover ook al zo lang met elkaar in gesprek. Nu wordt deze hele kwestie afgedaan met een mail. De gemeente communiceert dit ook direct extern, dus het werd de volgende dag direct opgepakt door de media. Tevens laat de gemeente hierbij ten onrechte voorkomen dat het verlagen naar vijf woonlagen een (nieuwe) aanvullende eis van de bewonerscommissie zou zijn. Verlaging van het pand is echter vanaf dag één de inzet geweest en met het voorstel van Kondor Wessels tot verlaging, leek iedereen gelukkig. Wij snappen werkelijk niet waarom de gemeente ons met dit besluit nu ineens zo buitenspel zet, want dit roept een hoop vragen op”.

“Ons vertrouwen in de gemeente Den Haag heeft hiermee een flinke deuk gekregen. Wij dachten open en eerlijk met elkaar tot een resultaat te kunnen komen dat voor alle partijen acceptabel zou zijn, maar het lijkt of andere belangen voorrang hebben gekregen. Het uiteindelijke besluit is namelijk pas genomen na de gemeenteraadsverkiezingen, zelfs toen de nieuwe gemeenteraad al tot stand was gekomen. Karsten Klein regeert dus over zijn graf, want een dergelijk besluit betreft de toekomst en die is aan de nieuwe coalitie. Juist daarom is het tijdstip van deze besluitvorming zo wrang, omdat een aantal partijen die nu deel uit gaan maken van de nieuwe coalitie, zich eerder duidelijk hadden uitgesproken tegen hoogbouw naast de vuurtoren”.

 

Om deze reden hebben bewoners op 11 juni jongstleden een brief gestuurd aan de afzonderlijke fracties van het nieuwe college. In deze brief is elke fractie gevraagd om ook nu achter hun eerdere standpunt van voor de verkiezingen (geen hoogbouw naast de vuurtoren!) te blijven staan, maar tot op heden is daar geen enkele reactie op geweest. De bewoners zijn dan ook bang dat alle steun van de Haagse politici van voor de gemeenteraadsverkiezingen, zijn gedaan in het kader van de verkiezingen, want het wordt nu weer akelig stil en de toegezegde steun lijkt nu niet meer in hun straatje te passen. “Ach ja, de verschillende fractieleiders herkenden het belang van veel stemmen van kiezers op Scheveningen. Bijna elke dag hoorden en lazen we hoe belangrijk ze Scheveningen vinden en ze tegen de hoogbouw naast de vuurtoren zijn. Nu ze echter zelf in de positie zijn om daadwerkelijk iets te doen, lijkt de weg naar Scheveningen alleen nog te vinden op Vlaggetjesdag of tijdens andere evenementen. De nieuwe coalitie heeft daarmee al binnen een paar weken na installatie veel geloofwaardigheid ingeleverd. Met name Groep de Mos riep om het hardst dat hoogbouw naast de vuurtoren niet acceptabel is, maar laat nu – als grootste partij binnen de coalitie – geen taal of teken meer van zich laat horen.  Dat is teleurstellend, maar hopelijk is dit een wijze les voor Scheveningers richting toekomst”. 

“De gemeente communiceert ook dat wij nu gezamenlijk overgaan naar de volgende fase, namelijk de inrichting van het gebied. Ook dit is niet correct. De bewonerscommissie zal de energie allereerst aanwenden om de juistheid van het hele process te onderzoeken en juridisch te toetsen. Dat begint al bij vragen rondom de verhoging in 2015 van de maximale bouwhoogte van 28 naar 34 meter en waarom de gemeente de bewoners nu ineens buitenspel zet. Wij hebben geen antwoord op deze en andere vragen, maar zijn vastberaden om deze wel te krijgen”.

Het is duidelijk dat dit verhaal nog wordt vervolgd, waarbij de aandacht zich niet meer alleen richt op de nieuwbouw, maar ook op de handelswijze van de gemeente. Naast de bewoners zullen ook andere maatschappelijke instellingen (Vrienden van Den Haag, WOS) bezwaar aantekenen tegen het genomen besluit.