Bewoners van de Vlielandse- en de Bevelandsestraat brengen al maanden alternatieve locaties onder de aandacht voor de ORAC’s die voor hen zijn voorzien. Tot aan de Raad van State toe, brengt Grinwis het stadsbestuur in herinnering. De bewoners gaan ervan uit dat de afvalcontainers ten koste zullen gaan van toch al schaarse parkeerplekken. De bewoners willen de ORAC’s op de hoek Bevelandse-Vlielandsestraat waar nu de bovengrondse containers staan, ter vervanging van locatie 28a in de Bevelandsestraat. Als alternatief voor de locatie 37a wensen ze de afvalcontainers op de hoek van de Nieboerweg-Vlielandsestraat. Deze locaties voldoen aan de voorwaarden, merkt Grinwis op, er hoeven geen parkeerplaatsen voor te wijken en er liggen geen ondergrondse leidingen.

Voor de locatie Bevelandsestraat zijn diverse gesprekken met bewoners gevoerd, meldt het stadsbestuur. Tijdens de zienswijzeperiode hebben de bewoners geen zienswijze ingediend tegen het ontwerp-plaatsingsplan. Deze periode is bedoeld om met bewoners in gesprek te gaan, benadrukt het college. Pas na vaststelling van het plaatsingsplan kwamen er reacties. Er is een verlenging van de beroepstermijnen geboden om alsnog in beroep te gaan. Daar is geen gebruik van gemaakt.

Voor de locatie Vlielandsestraat liepen twee procedures bij de Raad van State, zegt het college. Eén procedure is afgerond waarbij het beroep is afgewezen. Het beroep richtte zich tegen het innemen van parkeerplaatsen. In een tweede beroepszaak bij de Raad van State wachten burgemeester en wethouders nog op de uitspraak.

De beroepsgronden zijn nagenoeg hetzelfde, legt het stadsbestuur uit. Tijdens beide zittingen is gemotiveerd waarom verplaatsing naar de locatie waar nu bovengrondse bakken staan niet aan de orde is. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om een onnodige vergroting van loopafstanden voor een behoorlijk aantal huishoudens. Daarnaast komt de evenwichtige spreiding van ORAC-locaties binnen dit deel van Duindorp in gevaar. Ook voor de locatie Bevelandsestraat geldt dat verplaatsing tot een onnodige verlenging van loopafstanden leidt en de evenwichtige spreiding in gevaar komt. Het college ziet daarom geen heil in een overleg over de specifiek genoemde ORAC’s.

Het college overlegt met de wijkorganisatie over de parkeersituatie en over het opnieuw meten van de parkeerdruk. Het college laat in overleg met de wijkorganisatie ook onderzoeken wat het effect op de parkeerdruk in Duindorp zal zijn als de Nieboerweg betrokken wordt bij het vergunningsgebied Duindorp.