Scheveningen – Precies een jaar na de grote demonstratie tegen de plannen voor een ‘Internationaal Park’ van de gemeente Den Haag is de Denktank echt aan de slag gegaan. Tijdens Stadslabs werden de vertegenwoordigers gekozen die in een ‘Denktank’, geheel onafhankelijk van de gemeente, een jaar de tijd krijgen om met een plan voor de toekomst van dit belangrijke groengebied in Den Haag te komen.

De Denktank bestaat uit twaalf personen die geen organisaties of belangengroepen vertegenwoordigen en die geheel op persoonlijke titel zullen functioneren. Dit unieke gemeentelijke proces is nieuw en in Den Haag wordt het voor het eerst toegepast. De Denktank gebruikt de eerste drie bijeenkomsten om zich goed te oriënteren. Hierbij wordt advies van deskundigen gevraagd. De ruim 3.200 zienswijzen van bewoners op de plannen van de gemeente voor het Internationaal Park worden bij de ideeën meegenomen, net als de ideeën die tijdens de Stadslabs naar voren kwamen en ideeën die per e-mail binnen zijn gekomen. De toekomstvisie die in september door de Denktank aan het college van B en W. wordt aangeboden, zal door dit college van een reactie worden voorzien. Deze reactie wordt nog wel met de Denktank besproken. Met dit nieuwe beleidsproces komt er vanuit de burgerij een goede opvolging van de protesten en de adviezen die vanuit de burgers van de gemeente Den Haag naar de wethouder werden gestuurd. Uiteindelijk heeft de gemeenteraad het laatste woord heeft over de plannen.

Hoe zat het ook alweer?
In november 2015 werden de plannen van de gemeente voor een Internationaal Park een de bewoners bekend gemaakt. Direct ontstond er commotie, want het natuurlijke Scheveningse Bos, de Waterpartij en het Westbroekpark zouden worden omgevormd tot een gestructureerd stadspark waar niemand op zat te wachten zo leek het. Tegen de plannen kwam vrijwel direct actie: er werden Facebook-pagina’s opgericht, een handtekeningenactie leverde 7.600 handtekeningen op en het protest culmineerde in een onverwacht grote demonstratie in het Scheveningse Bos en bij het Indisch Monument bij de Waterpartij. Zo’n 1.600 mensen kwamen demonstreren en er werd gesproken door niemand minder dan Sjaak Bral en Wieteke van Dort. Ook de wethouder sprak op het einde van de demonstratie en hij beloofde naar de protesten te luisteren. Op 23 februari 2016 maakte wethouder Revis aan de gemeenteraad bekend dat het ambitieplan Internationaal Park wordt teruggetrokken. Er blijkt, zo stelde hij, te weinig draagvlak voor dit plan.

Toegankelijk
Nu is het de beurt aan de Denktank, die zich eerst goed laat voorlichten over enkele zaken die zij nu al als belangrijk beschouwen, zoals een goede verbinding tussen de twee gedeeltes van de Scheveningse Bosjes, die immers door de steeds drukkere Teldersweg wordt doorsneden. Er wordt gekeken naar de historie en naar de toekomst van een steeds intensiever bevolkte stad en de gevolgen daarvan voor het gebruik van de groengebieden die de stad heeft. Alle twaalf de leden van de Denktank zijn voor zo veel mogelijk behoud van bestaand groen en duurzaam onderhoud van dit waardevolle rustieke natuurgebied midden in de stad. In grote lijnen is men het er al over eens dat het gebied vrij toegankelijk moet blijven voor alle huidige en toekomstige gebruikers en dat het gebied liefst zo min mogelijk wordt gecompartimenteerd, dus niet opgedeeld in stukjes voor telkens weer andere gebruikers. Na de start wordt het voorjaar en het begin van de zomer gebruikt om tot een concreet plan te komen.