Scheveningen – Omwonenden van de Scheveningse vuurtoren zijn in actie gekomen tegen de bouwplannen van KondorWessels Vastgoed die aan de Vuurtorenweg hun project ‘Light Living’ willen realiseren. KondorWessels Vastgoed verwierf de locatie Vuurtorenweg 35-37 in het voorjaar van 2016. Lange tijd was het onzeker wat er precies met de locatie zou gebeuren, tot afgelopen december de eerste schetsen aan belangstellenden werden gepresenteerd.

van onze redactie

Uit de omgevingsvergunning die begin januari 2017 is aangevraagd blijkt dat KondorWessels Vastgoed van plan is het huidige pand aan de Vuurtorenweg 35-37 te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Het project wat ‘Light Living’ is gedoopt bevat 82 nieuwe appartementen en 73 (ondergrondse) parkeerplaatsen.
In mei 2016 waarschuwde het Wijkoverleg Scheveningen-dorp (WOS) al dat de geschetste bouwhoogte van de herontwikkelingsplannen 34 meter boven NAP lagen. “Dat is vier meter hoger dan het hoogste punt van het huidige gebouw”, stelde voorzitter Jan Lautenbach toen. “De maximale bouwhoogte in het bestemmingsplan is 30 meter boven NAP. Voor deze verhoging moet een bestemmingsplanwijzigingsprocedure worden doorlopen.”
Nu langzaam maar zeker de plannen voor ‘Light Living’ geconcretiseerd worden beginnen ook omwonenden zich te roeren. “Tot onze schrik blijkt dit een kolossaal appartementencomplex te zijn, twee keer zo hoog als de huidige bebouwing, die de vuurtoren voorgoed in de schaduw zal zetten. Door de voorgenomen plannen van de projectontwikkelaar wordt de identiteit van de Vuurtoren, en daarmee de kust van Scheveningen, blijvend aangetast”, aldus een woordvoerder namens het actiecomité ‘Geen hoogbouw naast de vuurtoren’. “Vanaf het zuiden zal de vuurtoren achter de betonkolos verdwijnen en nauwelijks meer te zien zijn. Wanneer de gemeente goedkeuring geeft aan de plannen van KondorWessels, zal de vuurtoren ten prooi vallen aan de geldzucht van een projectontwikkelaar, waarbij Scheveningen weer een stuk van haar identiteit verliest!”

Petitie
Omwonenden hebben zich inmiddels verenigt in een actiecomité en zijn een petitie gestart. Daarnaast is afgelopen week een website gelanceerd, www.vuurtorenweg.com, met meer informatie en schetsen. Ook op Facebook is het actiecomité actief om iedereen zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de plannen. “We merken dat veel Scheveningers nog niet echt wat er speelt.”
De petitie is inmiddels al meer dan 1800 keer ondertekend. Daarnaast heeft een enkele politieke partij zich ook al gemengd in de discussie. VVD-fractievoorzitter Martin Wörsdorfer liet weten dat het lijkt dat het project qua bouwvolume te groot is en dat de ontwikkelaar qua hoogte te veel ruimte neemt. “Er is destijds een Nota van Uitgangspunten opgesteld die de ontwikkelaar wel wat extra meters geeft, maar die ook benadrukt dat de vuurtoren de ‘eyecatcher’ moet zijn.” De VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Verdere bebouwing
Naast het feit dat omwonenden deze plannen schadelijk vinden voor de vuurtoren, zijn zij ook beducht voor verdere uitwerking van de plannen voor de Scheveningse kuststrook. “In het verleden is al oneerbiedig omgegaan met het uiterlijk van Scheveningen waarbij het Kurhaus als iconisch landmark in het gedrang is gekomen. De bewoners, gemeente en politiek waren het er toentertijd gezamenlijk over eens dat dit in de toekomst nooit meer kan en mag gebeuren”, aldus het actiecomité. “Wat schetst dus onze verbazing dat we anno 2017 aan de vooravond van een herhaling van dit scenario staan. Een scenario dat wij willen voorkomen. We moeten er toch niet aan denken dat er straks tot in de duinen van Duindorp gebouwd gaat worden en elk stukje rust in Scheveningen ten prooi valt aan een projectontwikkelaar.
Daarom deze oproep van bewoners en liefhebbers van Scheveningen aan de gemeenteraad: ‘Blijf bij de huidige maximale bouwhoogte en het bestemmingsplan uit respect voor de vuurtoren, de bewoners en Scheveningen!’”

Niet definitief
Een woordvoerder van KondorWessels Vastgoed benadrukt dat de schetsen waar men nu over spreekt inmiddels aangepast zijn. “In december is een voorlopig ontwerp aan belangstellenden gepresenteerd. Dit ontwerp is naar aanleiding daarvan alweer aangepast. We zijn nu in overleg met Welstand. Pas wanneer iedereen akkoord is worden de definitieve plannen gepresenteerd”, aldus Gjalt Rameijer.