Raadslid Nino Davituliani: “Het is belangrijk dat de jeugd wat te doen heeft en gezond bezig is. Maar dan moet het college dit wel faciliteren en dit is tenenkrommend. Uit de controle is gebleken dat de natuurgrasvelden in goede staat zijn en voldoen aan de gebruikseisen, maar de velden zijn totaal onbespeelbaar. Je kunt de grassprieten bij wijze van spreken op twee handen tellen. Dit lijkt wel pesterij!”

Hart voor Den Haag heeft foto’s van de velden, die zichtbaar in slechte staat zijn, naar het college van B&W gestuurd en eist opheldering.

Het raadslid doelt op de voetbalvereniging SV Duindorp en diens leden die zich nu enorm in de steek gelaten en ongehoord voelen door het stadsbestuur. Volgens Davituliani heeft de club het zwaar te verduren, omdat het bestuur de afgelopen maanden tientallen trainingen en wedstrijden heeft moeten afgelasten. De toegenomen bespeling en het slechte weer hebben helaas ertoe geleid dat de grasvelden onbespeelbaar zijn. Dit, terwijl bij de buren aan de overkant, (SVV Scheveningen) op de twee kunstgrasvelden volop wordt doorgetraind. Davituliani: “Het gaat hier niet om het gras datbij de buren altijd groener ‘lijkt.’ In dit geval is het zo en dat is ongelijke behandeling. Het is hoog tijd dat de ernst van het probleem doordringt tot het college en er een oplossing komt.”

Schriftelijke vragen
In de beantwoording van de schriftelijke vragen d.d. 11 februari 2020 geeft het college aan onze mening dat de noodzaak van het aanleggen van de kunstgrasvelden bij de verenigingen SV Duindorp en VV HMC groot is, niet te delen. Het college verwijst naar de door de gemeente uitgevoerde controle, waaruit gebleken is dat de velden in goede staat zijn en aan de gebruikerseisen voldoen.

1. Wanneer en op welke wijze is de controle van de natuurgrasvelden bij SV Duindorp (1) en VV HMC geschied?
2. Kan het college aangeven wat de richtlijnen zijn voor de (keuring van) natuurgrasvelden? Zo nee, waarom niet?
3. Is er tijdens de controle rekening gehouden met de aanwezigheid van de volgende terreinomstandigheid, namelijk: ernstige en/of hinderlijke plasvorming? Zo ja, kunt u dan nog spreken van de ‘goede staat’ van de natuurvelden? Zo nee, kunt u de aanwezigheid van dergelijke plasvorming(en) met zekerheid uitsluiten?
4. Is tijdens de controle aandacht besteed aan het volgende gevaar voor de beschadiging van het terrein, namelijk: verzadigde, modderige en/of een zeer zachte toplaag? Zo ja, kunt u dan nog spreken van de ‘goede staat’ van de natuurvelden? Zo nee, sluit het college het optreden hiervan uit?
5. Hebt u kennis genomen van de bij de schriftelijke vragen gevoegde foto’s (2,3,4,5) van de velden? Zo ja, wat heeft u kunnen afleiden van de foto’s? Zo nee, waarom niet?
6. Wat vindt het college van het feit dat SVV Scheveningen wel over de twee kunstgrasvelden beschikt en de nabijgelegen SV Duindorp keer op keer een afwijzend antwoord krijgt over het aanleggen van een kunstgrasveld?
7. Het bestuur van SV Duindorp vreest voor een forse terugloop van de leden en voor het opraken van de inkomsten. Kan het college zich inleven in deze buitengewoon vervelende situatie waar club zich in verkeert? Zo ja, wat wil het college eraan doen om de gevoelens van oneerlijke bejegening bij de leden en de betrokken vrijwilligers weg te nemen?
8. Is het college bereid alsnog serieus te bekijken of zij beide clubs tegemoet kan komen in de aanleg van een kunstgrasveld? Zo nee, waarom niet?

(1) https://www.duindorpsv.nl/1/8/volgens-de-wethouder-is-ons-veld-in-goede-staat-schande/?fbclid=IwAR2H7mFxCHOIzsRH6YnjZVG9BT-CsyMkBgBgXU3YIG6sKLKJZIikayqtR34